يه اشبيتز نر خيلي خوشكل دارم ٣ سالشه ميخوام يه دختر خوب و خوشكل وخانواده دار ميخوام واسش كسي سراغ داره ؟؟