دیده بان حقوق حیوانات: خشکاندن باله های یک کوسه در برابر آفتاب بر پشت بام خانه ای در هنگ کنگ. سازمان محیط زیست هنگ کنگ نسبت به افزایش صید بی رویه کوسه در این کشور و جزایر اطراف ابراز نگرانی کرده است.پس از صید کوسه، باله آن هنگامی که هنوز زنده است جدا می شود و بدن خون آلود کوسه به آب برگردانده می شود. حیوان نگون بخت به دلیل از دست دادن قابلیت شنا و خونریزی غرق می شود.