پلاک گزاری به دو صورت انجام میگیرد:
۱ـ زیبایی
۲ـ مسابقات
بیشتر دارندگان کبوتر (کبوتر بازان) برای زیبایی بیشتر و جلوه بهتر در پای کبوتران خود النگو های رنگی (حلقه) یا زنگوله های صدا دار می گذارند در حین پرواز و راه رفتن کبوتر زیبایی خاصی به کبوتر می دهد که کلا بیشتر در پای کبوتران نر قرار می دهند. اما در مسابقات پرش از راه دوره کبوتران، برای شناخت بیشتر نوعی علامت گذاری، برای هر یک از کبوتران یک شناسنامه درست می کنند که این شناسنامه همان پلاک و شماره پلاک محسوب می شود. تمامی دارندگان کبوتران مسابقه ای دارای یک پلاک شخصی هستند که مشخصات شخصی صاحب آن پرنده بر روی آن هک شده است، طبق قوانین و بخش نامه استانداری کبوتر بازان یک روز قبل از شروع مسابقات صاحبان کبوتران باید کبوتران خود را به قسمت یا بخش مسابقات تحویل دهند، که پزشک مخصوص مسابقات بعد از اطمینان حاصل کردن از سلامت کبوتران یک پلاک مخصوص مسابقات رادرون پای این کبوتران قرار دهد، این پلاک گذاری که داری یک سری شماره های کاملا سری هستند به صورت کاملا مخفی انجام می گیرد که از هر نوع سوء استفاده ای جلو گیری کند. این استانداری برای جلو گیری از ساخت مشابه این نوع پلاک های مسابقات برای هر مسابقه از یک رنگ و شکلی متفاوت استفاده می کند که تا قبل از شروع مسابقات قابل تشخیص نیستند

هر پلاک از ۴ قسمت تشکیل شده
۱-union یا حروف مخفف انجمن مثل (IP(iran pigeond
2- letters حروف
۳- number شماره
۴- year سال تولد
که به اینها band information میگن و شماره ها توسط برنامه های کامپیوتری نوشته میشن
منبع:انجمن کبوتران مسافتی ایران