امروز یه دامپزشکی پیدا کردم میگه باید بیاری بهشون قطره بدم گفتم چه قطره ایه خودم بخرم میگه امریکاییه گرونه پیدا نمیشه که