چگونگی پیدایش سگ برروی زمین :
بنابه کاوشهای باستان شناسی مربوط به 25 تا 30 میلیون سال پیش همزمان با میمون های اولیه حیوانی برروی زمین می زیسته است که دارای بعضی ویژگی های سگ سانان بوده است نام علمی که به این حیوان داده شده است سینودسموس(Cynodesmus) می باشد. درطی تحولی طولانی که تقریبا 1000000 سال به طول انجامید حیوانی به نام تومارکتوس(Tomarctus) برروی زمین ظاهرمی گردد که به گرگ خیلی شبیه است ودرحقیقت جد گرگ امروزی. روباه. شغال. کویوت وتمام سگ سانان محسوب می شود. اولین سگ اهلی بدون شک یک گرگ بوده است که به کانیس فامیلیاریس(Canis familiaris) موسوم شده ودرحدود 12000 سال پیش بتدریج درتمام قسمتهای جهان پراکنده می گردد گرگ بیش ازهرحیوان دیگری ازخانواده سگ سانان به سگ شباهت دارد ودرحقیقت می توان پذیرفت که جد تمام سگهای امروزی گرگ بوده است.

رابطه انسان وسگ درطول تاریخ :
دوستی بین انسان وسگ قدیمی ترین وپایدارترین دوستی است که می توان درطول تاریخ ازآن نام برد. درطی تمام پستی وبلندیهایی که انسان تاکنون شناخته است ازجنگ به صلح وازثروت به فقرو بدبختی سگ یاری وفاداردرکنارانسان بوده است. ازآثارهنری که از4500 سال قبل ازمیلاد مسیح بجای مانده سگ را درصحنه شکارنشان می دهد برروی دسته کاردی که تقریبا دارای 5000 سال قدمت می باشد تصویرسگی با گردن بند نقش بسته است واین شاید اولین نشانه هائی است که سگ ازقدیم الایام برای نگهبانی وحراست انسان بکارمی رفته است. مذاهب وادیان مختلف نیزبرای سگ مقام ویژه ای قائل بودند مصریان قدیم برای سگ مرده خود مقبره وبارگاه می ساختند. کسی که سگی را می کشته به تنبیهات بدنی سخت محکوم می گردیده است ودرصورتیکه کسی نسبت به سگ بی رحمی وشقاوت نشان می داده به مرگ محکوم می شده است. ایرانیان نیزسگ را نگهبان گله وحامی انسان می دانسته اند وکشتن سگ را جرم بزرگی به حساب می آورده اند. معابد یونانیان ورومیان بوسیله سگ نگهبانی ومحافظت می شده است وگاهی اوقات حتی درهرمعبد 1000سگ برای این منظورمورد استفاده قرارمی گرفته است. چینی ها واهالی تبت سگ را مقدس می دانسته اند ودرتبت بعضی ازنژادهای سگ مانند تریرتبتی(terrier (- Tibaten ولهاسا آسپو(Lhassa apso) بعنوان حیوان مقدس منحصرا درصومعه ها ومعابد وپرستش گاهها پرورش داده می شده اند.

سگها درزمان باستان:
سیمای سگها درحکاکی ها وپیکرتراشی ها ونقاشی های اولیه بشرمدارک فراوانی درخصوص ظاهرنژادها ونقش آنها درجوامع انسانی به دست می دهد. به نظرمی رسد که تیپ های ماستیف وگریهاند به دلیل قدرت. سرعت. ظرافت واستعداد زیادشان به ویژه درامرشکارونگهبانی بیشترمورد توجه وعلاقه بوده وحتی به عنوان بت مورد پرستش وستایش قرارداشتند. به طوری که درتمدن های مختلف با چندین بت که دارای سرسگ هستند مواجه می شویم. درژاپن باستان این اعتقاد وجود داشت که هرکس با نام چنین خدائی مرتکب خودکشی شود بعد ازمرگ دارای زندگی ولذت ابدی است. درمصراعتقاد داشتند بتی با سرسگ یا با سرگرگ( به نام Anubis) خدای مرگ بوده وروح انسان را به ابدیت می رساند. همچنین مصری ها بتی به شکل گریهاند را می پرستیدند که دارای گوشهایی درازویک دم بزرگ جارومانند بود. این بت به نام seth مظهروخدای بدیها به شمارمی رفت. فرعون ها نیزبرای شکارسگ هایی با پاهای بلند وسرعت زیاد دراختیارداشتند. فاروهاند(Pharaoh Hound) بنا به تاریخ ثبت شده قدیمی ترین سگ اهلی شده محسوب می گردد.
ما می دانیم که سگهایی شبیه به Ibzan Hound نیزتوسط فراعنه باستان نگهداری می شده اند. زیرا تصاویری ازاین سگهای شکاری برروی صخره ها وپاپیروسهای به دست آمده از3000 سال قبل ازمیلاد کشیده شده است.
یکی ازمشهورترین اساطیریونان باستان سربروس(Cerberus) نام دارد که سگی است با سه سرویک دم اژدهایی که ازدروازه ومعبردنیای اموات وجهان آخرت نگهبانی می کند. یونانی ها برای نگهبانی ازسگهای ماستیف وبرای شکارازهاندها استفاده می کردند. همچنین نژاد کوچکتری نیزدراختیارداشتند که برای نمایش وبازی مورد تربیت قرارمی گرفت. این نژاد نهایتا به سگهای نژاد پوینترامروزی ختم شده است.
توجه به سگ وپرورش ظرفیتهای ذهنی وبدنی آن امرجدیدی نیست. ارسطو(322-384 قبل ازمیلاد) به ما می گوید که سگهای کوچک دست آموزدرروزگار وی نیزمورد مراقبت وپرورش بوده اند ومورد علاقه خانمها به حساب می آمدند. رومی ها ازسگ های ماستیف برای نگهبانی و ورزش استفاده می کردند. این سگها دریک میدان با یکدیگرمی جنگیدند. به علاوه رومی ها علاقه زیادی به نگهداری سگهای جنگجو داشتند.
درقرن ششم میلادی اهالی فنیقیه پرورش سگ های ماستیف جنگی را دراروپا به عهده داشتند. اشتیاق وعلاقه زیاد به شکاردرقرون وسطی باعث تقاطع وتداخل نژادهای سگ با یکدیگرگشته ومنجربه ایجاد نژادهای اختصاصی تری برای شکارخرگوش. گوزن وپرندگان شد. ازجمله این نژادها می توان به انواع نژادهای تریرو همچنین نژاد گریهاند اشاره کرد. تا همین اواخراستفاده ازسگهای درنده درورزش وتفریح کاملا متداول بود. اگرچه امروزه چنین ورزش هایی درسطح جهانی ممنوع شده است ولی هنوزهم درجای جای دنیا وحتی کشورخودمان شاهد جنگیدن سگها به عنوان تفریح مردم هستیم. کارتوسعه گروهها ونژادهای جدید سگها ادامه یافت وخالص سازی آنها درطی قرن 16 میلادی صورت گرفت. درهرحال نقاشی هایی که ازهمین ایام به جا مانده است. معیارهای خوبی برای تعیین نژادها ومشخصات آنها به حساب آمده ومی تواند به خوبی محدوده آنها را ازسگهای شکاری گرفته تا سگهای دست پرورده واشرافی نشان دهد.
در21 ژانویه سال 1788 ناپلئون بناپارت نامه ای ازفرانسه برای یکی ازافسرانش درمصرنوشت دراسکندریه سگهای زیادی هستند که می توانند خدمات زیادی به شما بکنند." درسال 1788 ناپلئون اهمیت ونقش سگ درزمان جنگ واحتمالا به عنوان یک نگهبان را درک کرده بود. درآن زمان کمترکسی می توانست عظمت نقشی که سگها به عهده خواهند گرفت چه درجنگ به صورت حمل نامه وجابجائی مجروحان وچه درخلال صلح با کمک به افراد نابینا وکشف مواد منفجره را پیش بینی کند. سرهنگ کنراد موست(( Colonel Kenrad Most درسال 1906 شروع به آموزش سگهای پلیس درمرکزسلطنتی پلیس پروس(دولت قبل ازتشکیل آلمان) (Royal (Prussian Police نمود. وی 8 سال برای تعلیم سگهای پلیس فعالیت نمود. ازاین سگها درخلال جنگ اول جهانی درجبهه شرقی ومتعاقبا جبهه غربی بهره گرفته شد. بعد ازجنگ جهانی اول کمیته ای درانگلستان شکل گرفت به طوری که سرهنگ بالدوین(Colonel Baldwin) مدرسه سگهای پلیس نیروی هوائی سلطنتی(Royal Air Force Dog School) را درانگلیس پایه گذاری نمود. امروزه این مدرسه به موزه سگهای پلیس تبدیل شده وبنام سالن بالدوین(Baldwin Royal) وبه افتخاراونامگذاری شده است. درجنگ جهانی دوم مدارسی برای تعلیم سگهای نگهبان ازهواپیماها وتاسیسات پایه گذاری گردید وبه غیرازژرمن شیپرد ازسایرنژادها نظیرانواع لابرادور. اسپانیل. پوینتر. رتریورو نژادهای شکاری وحتی Irish Water Spaniel نیزدرمدرسه نیروی هوائی سلطنتی انگلیس بهره گرفته شد. سگهای پلیس امروزه دراکثرنقاط جهان مورد استفاده قرارمی گیرند. به طورکه قادرهستند موارمنفجره یا مواد ****را کشف نمایند. چندسال قبل درانگلستان یک سگ نژاد Springer Spaniel به نام پیپ(pip) با بوکشیدن توانست محموله حشیش به ارزش شش میلیون پاند را کشف نماید.

اجداد سگ های اهلی
تصور می شود که تمامی سگها از پستانداران اولیه ای به نام miacids که قبل از50 میلیون سال پیش می زیسته اند مشتق شده و به وجود آمده اند. این نوع ازسگهای اولیه دراندازه وشکلهای مختلف یعنی از یک موجود بسیار کوچک به شکل موش خرما تا موجوداتی شبیه به گرگهای امروزی وجود داشته اند. همگی این سگها دارای ساختاردندانی مشابهی با سگهای اهلی شده و وحشی امروزی بوده اند.
سگها در رده گوشتخواران قرار می گیرند. این رده شامل گونه های متفاوتی نظیر کفتار،سمور و همچنین خانواده سگ سانان(canidae)،گرگها،شغالها و سگهای وحشی می شود. نخستین اعضای سگ سانان درحدود 25 میلیون سال قبل درشمال امریکا منشا گرفته و به سمت غرب مهاجرت نموده اند. برخی نیز به سمت جنوب رفته و درجنوب آمریکا روباه ازآنها مشتق شده است.
ما ازتاریخ دقیق زمانی که انسان برای نخستین بار شروع به گرفتن گرگها نمود(باتوجه به تقدم آنها نسبت به سگهای اهلی امروزی) و آنها را دراسارت نگهداری کرد اطلاع زیادی نداریم. اما مدارکی که ازنقاشی های موجود درغارهای انسانهای نخستین به دست آمده می رساند که این امرمی بایست درایام بسیاراولیه صورت گرفته باشد. گله های گرگ به طورطبیعی به دنبال انسانها(چه انسانهای کوچ نشین وچه شهرنشین) حرکت نموده وبه امید یافتن بازمانده های غذا یا شکاربه آنها متکی شدند. به نظرمی رسد که انسان برای نخستین بارشروع به تغذیه بچه های آنها نمود و نهایتا وقتی اهلی ترشدند آنها را مقید ساخت.
گرگها قابلیت تطابق زیادی با محیط خود دارند به طوری که درتمام نقاط دنیا می توان گله های گرگ را مشاهده نمود. همین امرمی تواند علت تنوع زیاد سگهای اهلی را توضیح دهد. گرگ هندی (Indian wolf) ازسوی برخی از جانورشناسان تصورمی شود که یکی ازنخستین اعضاء اهلی شده باشد واحتمالا به عنوان منابع اولیه گوشت موردشکار قرارمی گرفت. نظریات دیگران حاکی از آن است که توله هایی که سرسختی کمتری داشتند درجستجوی غذا جذب محیط های انسانی شدند و یا پس از شکار اهلی ورام گشتند. با این وجود مدارکی از12000 سال قبل ازمیلاد وجود دارد که موجوداتی که انسان را درشکار یاری می نمودند شباهت زیادی با سگ داشته و به گرگ شباهتی ندارند. اعتقادی نیز وجود دارد که سگهای وحشی استرالیائی یا دینگو شباهت زیادی با سگهای اهلی شده اولیه داشته ولی باید دانست که این سگها ازلحاظ رفتارو عادات بیشتربه گرگها شباهت دارند. ازسوی دیگرشباهت بدنی مشخص با گرگ این اعتقاد را به وجود آورده که سگهای ژرمن شیپرد مستقیما با گرگها ارتباط هستند. اگرچه هیچ مدرک استواری دراثبات این قضیه وجود ندارد. مشخص گردیده است که جفتگیری گرگ با سگ منجربه آبستنی می گردد( همین طورجفتگیری بین سگ وشغال) واینکه هر سگی به محیط وحش فرار کند در زمانی نه چندان طولانی به رفتارهای شبیه به گرگ همچون اجداد خود برمی گردد.
دربین تمام نژادها نژاد ژرمن شیپرد یا (Alsatian) شباهت بسیارزیادی به گرگها دارد. درحقیقت زمانی که این نژاد به وسیله کلوپ سگهای انگلیس British Kennel Club شناسائی گردید تحت عنوان سگ گرگی Alsatian wolf dog نامگذاری گردید. جالب است بدانیم که از آخرین گرگ کشته شده درانگلیس حدود 260 سال می گذرد. دراسکاتلند گرگها بیشتر زندگی کرده اند و آخرین مورد کشته شده درسال 1743 بوده است. درسایرقسمتهای جهان گرگها هنوز وجود دارند اگرچه تعداد آنها روبه کاهش است. درحال حاضرتعداد بیشتری ازگرگها درآسیا،آمریکای شمالی و آلاسکا یافت می شوند.
درعصربرونز(درحدود 3500 تا 1000 سال قبل ازمیلاد) انسان از سگها به منظورهای مختلف به خصوص برای شکار و نگهبانی ازگله ها استفاده می برده است. دراین زمان سگهای اهلی به 5 گروه تقسیم شدند که تمام نژادهای امروزی ازآنها مشتق شده اند. این گروهها عبارتند ازتیپ اشپیتز(spitz)،سگهای گله(sheep dogs)،ماستیف(mastiffs)،پوینتر(pointers) وگری هاند (grey hounds). بعدها که انسانها شروع به مسافرت نمودند(به عنوان سرباز،اکتشاف کننده،مهاجر،بازرگان و000) بین این سگها درسرتاسرجهان جفتگیری به عمل آمد ونسلهای جدیدی به وجود آمدند.