به به جمع دوستداران کبوتر جمع بوده که

حیف من نبودم

ممنون قدرت جان

خیلی مفید بود