دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش سبزپرس در روزهای گذشته محیط بان های منطقه “رماوند کوهدشت” در استان لرستان هفت شکارچی متخلف را دستگیر کردند. محیط بان های کوهدشت در بازرسی از این هفت متخلف، چهار قبضه اسلحه، دو قطار فشنگ و پنج گراز را کشف کردند. متخلفین به مقامات قضایی تحویل داده شده و در برابر جرمی که مرتکب شده اند، مبلغ دویست هزار تومان جریمه پرداخت کرده اند. لازم به ذکر است که این متخلفان لرستانی نبوده و از یکی از استان های همجوار به منظور شکار به کوهدشت آمده بودند.


لعنت بر توحش انسان.
200 هزار تومن و تمام.