Vitamix formula
ویتامین a آ................................................ .....................................180000 واحد
ویتامین d3 د................................................ ....................................27000 واحد
ویتامین e ی................................................ ..........................................28 واحد
ویتامین b1 ب................................................ .................................20 میلی گرم
ویتامین b2 ب................................................ ..................................80میلی گرم
ویتامین b6 ب................................................ ..................................20میلی گرم
ویتامینb12ب............................... .................................................0/1 میلی گرم
ویتامین c ث................................................ ................................300 میلی گرم
ویتامینk3 ک................................................ ................................150 میلی گرم
نیاسین...................................... .................................................2 40 میلی گرم
سی آ_ دی_پنتوتنات............................. ........................................120 میلی گرم
ویتامین عالی برای رفع کمبود ویتامین و سر حال نگه داشتن کبوتران در زمان قبل و بعد از کبک کردن


ویتاسید
(مولتی ویتامین+اسید امینه)
ویتامینa آ................................................ ........................................10000وا د
ویتامین d3 د................................................ ......................................2000واحد
ویتامین e ی................................................ ....................................3میلی گرم
ویتامین b1 ب................................................ ..............................4/48میلی گرم
ویتامین b2 ب................................................ ..............................0/75میلی گرم
ویتامین b6 ب................................................ ...............................0/6میلی گرم
ویتامین c ث................................................ ..................................20میلی گرم
ویتامین k3 ک................................................ ................................0/4میلی گرم
نیکوتینامید............................ .................................................. ........6 میلی گرم
کلسیم پنتوتنات.................................. ..............................................2م لی گرم
ال_سیستئین............................... .................................................. ..6میلی گرم
ال_لیزین................................... .................................................. ...25 میلی گرم
موارد مصرف:درمان اویتامینوز و کمبود اسید امینه در پرنده.
چگونگی مصرف:یک گرم در یک لیتر اب به مدت 3 تا 5 روز


tnt :
(دارای انتی بیوتیک و ویتامین)
ترامایسین(اکسی تتراسیکلین 40%).............................................. ....25 میکرو گرم
نئومایسن سولفاته.................................... ......................................25میکرو گرم
ویتامین aآ............................................... .........................................50000وا حد
ویتامینd3د .................................................. ..................................100000واحد
ویتامینk کا.............................................. ....................................200میلی گرم
ویتامین e ی................................................ ..................................150میلی گرم
ویتامین b12ب............................................. ................................2000میلی گرم
ریبوفلاوین.............................. .................................................. .....800میلی گرم
نیاسینامید.............................. .................................................. ..4000میلی گرم
پانتوتنیک اسید.......................................... ..................................1500میلی گرم
در درمان عفونتهای حاد در حد مرگ بسیار موثر و مفید است وبه مقدار یک گرم در 2 لیتر برای درمان میباشد.
مدت مصرف 2 تا 4 روز و مصرف بیش از اندازه این ماده موجب تولک رفتن بسیار شدید کبوتر میشود.عمر محلول در اب 24 ساعت میباشد


مولتی ویتامین
ویتامین a آ................................................ .......................................15000واح د
ویتامینd3د................................ .................................................. ....10000 واحد
ویتامینb1ب................................ .................................................. .20 میلی گرم
ویتامینb2ب................................ .................................................. ...3 میلی گرم
ویتامینb6ب................................ .................................................. ...3 میلی گرم
ویتامینb12ب............................... .................................................. 10 میلی گرم
ویتامین c ث................................................ .................................100 میلی گرم
ویتامینk3 ک................................................ ...................................3 میلی گرم
کلسیم دی پنتوتنات.................................. ......................................10 میلی گرم
نیاسینامید.............................. .................................................. ....30 میلی گرم
موارد مصرف:پیشگیری و کمبود ویتامین در پرنده
مقدار مصرف:یک گرم در لیتر
ویتامین مفید در زمان کبکی بازی و جلوگیری از خالی کردن بدن کبوتر در زمان تمرین های شدید در گرما.

ویتالین
ویتامین a آ................................................ ......................................50000 واحد
ویتامینd3د................................ .................................................. ......5000 واحد
ویتامین eی............................................... .....................................10 میلی گرم
ویتامینb1ب................................ .................................................. ...2 میلی گرم
ویتامینb5ب................................ .................................................. ...5 میلی گرم
ویتامینb6ب................................ .................................................. .1/5میلی گرم
نیکوتینامید............................ .................................................. ......10 میلی گرم
چگونگی مصرف:محلول خوراکی به صورت قطره در دهان کبوتر ریخته شود در هر روز 6 قطره 3 قطره صبح 3 قطر بعد از دانه دادن در عصر.
موارد مصرف:درمان اویتامینوز در پرنده.

و اما داروهای رایج که بیشترین استفاده را در ورزش کبوتر پرانی دارند.
اکسی تیلین(اکسی تتراسیکلین20%)
موارد مصرف:برای درمان و کنترل بیماریهای ناشی از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت و بیماریهای حساس به اکسی تتراسیکلین.
مقدار مصرف یک گرم در یک لیتر اب.و به مدت 3 تا 5 روز در دوره درمان استفاده شوداکسی وت
موارد مصرف:برای پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف پرندگان از قبیل سی ار دی_وبا_تاج ابی_سینوزیت و هپاتیت عفونی.
مقدار مصرف:یک دوره درمانی 3 تا 5 روزه کافی میباشد.برای پیشگیری 3 گرم در 10 لیتر اب و برای درمان 6 الی 12 گرم در 10 لیتر اب حل شده خورانده شود.

سولفادیمیدین
موارد مصرف:در درمان اسهال های خونی بسیار موثر است.
طریقه مصرف:محلول خوراکی میباشد که 2 میلی لیتر از ان در 1 لیتر اب حل شده و به مدت 5 روز خورانده شود.

لوامیزول
موارد مصرف:برای درمان کرمهای گرد(نماتودها)در دستگاه گوارش وریه.
مقدار و نحوه مصرف:25 میلی گرم لوامیزول را در 2 لیتر اب حل کرده یا در غذای حیوان مخلوط کرده بخورانید یک بار در ماه کافی است.

تریسول (سولتریم)
هر میلی لیتر حاوی:400 میلی گرم سولفادیازین و 80 میلی گرم تری متوپریم میباشد.
موارد مصرف:برای پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی _وبا_واکثر بیماریهای عفونی ناشی از میکروبهای گرم منفی و گرم مثبت و موثر در درمان اسهال شدید پرنده(کبوتر).
نحوه مصرف:یک میلی لیتر در یک لیتر اب حل شود.
در زمان تخم گذاری کبوتر استفاده نشود.

نئوسین(نئومایسین)
موارد مصرف:برای درمان اسهال های باکتریایی و عفونتهای رحمی.
نحوه مصرف:درمان به مدت 3 روز ادامه یابد روزانه 10 میلی گرم در 5 لیتر اب حل شود.