درباره تاريخ ورود قناری به ايران اطلاع دقيقی در دست نيست . البته بايد گفت اروپائياندر زمان صفويه به ايران رفت و آمدهايی داشتند و پرتغاليها که از دريانوردان آن زمان بودندحتی جزاير جنوب ايران را در اختيار گرفته بودند . اين تقريبا کمی بعد از پيدايش و رواجقناری در اروپا بوده است . با اين حال هيچ نشانه ای از وجود قناری در دوره ی صفويه دردست نيست . گرچه بعيد می نمايد که قناری در آن سالها به ايران وارد شده باشد . اگر چنيناتفاقی نيز افتاده باشد حتما بر اثر عدم اطلاع کافی در نگهداری آن از بين رفته اند .اولين تاريخی که از ورود قناری به ايران ذکر شده به دوران قاجاريه و زمان ناصرالدينشاه است. ناصرالدين شاه تقريبا اولين پادشاهی بود که مسافرتهای زيادی در عصر خود بهاروپا و کشورهای خارج کرد . می گويند پس از سفر انگلستان در هلند ميهمان ملکه هلند بودو هنگام بازگشت به ايران تعداد بيست عدد قناری همراه ملازمی مخصوص برای نگهداریآنها از آن کشور وارد کرد.پس از او معير الممالک اقدام به ورود قناری می نمايد و به اين ترتيب پرورش قناری درميان اعيان و اشراف رواج پيدا می کند . منتها تعداد قناری از تعداد اعيان و اشراف کمتر بود.گر چه مدارک مستدلی دال بر صحت مطالب فوق وجود ندارد ولی اين گفته بهر صورت خالیاز حقيقت نيز نمی تواند باشد.چه در ميان بسياری اين نکته که قناريهای قديمی ايران هلندیبوده اند اتفاق نظر وجود دارد.قناری مسکوئی بايد همراه مهاجرين ايرانی از روسيه پيش از انقلاب کمونيستی در آنکشور به آذربايجان و تبريز وبعد از آن در دوران انقلاب مشروطيت که رفت و آمدهای بيندو کشور افزايش يافت به ايران رسيده باشد.در آن اوان قناری سبز و ابلق کم بود و اصولا به آن گنجشکی می گفتند . لفظ قناریمخصوص زرد و طلائی يا ليموئی آن بود . همچنانکه امروزه در زبان فارسی هنگاميکه کلمهقناری برزبان رانده شود در ذهن همه ی شنوندگان ، بی اختيار پرنده ای زرد کشيده ، صاف ودلنشين تداعی می گردد.در اوايل دوره ی پهلوی يعنی شايد حدود ١٣١٠ شخصی به نام حسن سيلاخوری قناریطلائی کشيده و پابلند در ضمن صدادار برای اولين بار بوجود آورد و در اين باب نيز شهرتیکسب کرد. شخص ديگری موسوم به سيد تقی خان لاريجانی نيز توانست قناريهايی کشيده وصدادار فردار البته به رنگ ليموئی به وجود آورد. علی خان خوراک پز از جفت کردنقناری ماده سيد تقی خان با يک قناری لال نر طلائی سيلاخوری موفق شد جوجه هايی پر صداو ساده به دست آورد که نه تنها در زمان خود شهرت و آوازه ای کسب کرد ، بلکه هم چنانامروزه نيز قناری علی خانی زبانزد خاص و عام است و قناريهای صدادار را به قناريهایعلی خانی نسبت می دهند.