فروردین ماه:
غذای معمولی شامل سه چهارم تخم كتان و یك چهارم تخم كلمقمری می باشد.
در مورد ماده قناریهایی كه بر روی تخم خوابیده اند بایدطبق آنچه در مورد تغذیه جوجه قناریها گفته شده عمل كرد.

اردیبهشت ماه:
رعایت نظافت قفس و لانه قناری
جدا كردن جوجه های بزرگ شده از پدر و مادر
ادامه برنامه تغذیه ی جوجه قناریها طبق آنچه قبلا گفتهشده است

خرداد ماه:
در این ماه دستور غذایی مانند اردیبهشت ماه می باشد.
بررسی قفس و لوازم موجود در قفس قناریها و اطمینان ازعدم وجود كنه قناری و اقدام برای نابود كردن آنها.

تیر ماه:
برای قناریهایی كه هنوز دارای جوجه می باشند باید طبقدستور غذایی اردیبهشت ماه عمل نمود.
قناریهایی كه باید غذا های رنگی مصرف كنند نیز هفته اییكی دوبار از این غذا باید مصرف نمایند.
جوجه های دوره اول در این ماه باید در قفس پرواز قرارداده شوند. در این ماه نباید در فكر جوجه كشی باشید. قناری ها نباید در دوران جوجهكشی به پرریزان بیفتند بنابراین قناریهایی كه وظیفه پرورش و بزرگ كردن جوجه هایخود را به پایان رسانیده اند باید نر و ماده از یكدیگر جدا شوند.

مرداد ماه:
در این ماه باید غذای معمولی شامل سه قسمت تخم كتان و یكقسمت تخم كلم قمری باشد. و در هفته سه مرتبه به میزان یك قاشق چایخوری دانه هایمخلوط به جیره غذایی قناریها اضافه نمود.
همچنین مقدار كمی سبزیجات نیز باید به جیره غذاییقناریها اضافه شود.
جوجه های قناری باید همگی در قفس جداگانه نگهداری شوند.اضافه كردن یك داروی مقوی كه حاوی مواد آهنی باشد ،كمك خوبی برای گذراندن دورهتولك خواهد بود.
تمیز كردن و ضدعفونی نموده قفس و وسایل داخل آن نیز ازوظایف این ماه می باشد.

شهریور ماه:
برنامه غذایی این ماه نیز مانند اردیبهشت ماه می باشد. همچنینمقدار غذای رنگی قناریهایی كه دوره تولك آنها روبه پایان است باید بتدریج كم شود.

مهر ماه:
به قناریهای جوان كه دوران تولك خود را به پایان رسانیدهاند میتوان مقداری كمی غذای سبزی داد و غذای معمولی آنها همان سه قسمت تخم كتان ویك قسمت تخم كلم قمری و مقدار كمی دانه مخلوط می باشد.
در این ماه بررسی بدن قناریها برای اطمینان از عدم وجودكنه قناری لازم است. در صورت مشاهده كنه قناری باید از داروی مخصوص آن برای از بینبردن كنه ها استفاده شود.

آبان ماه:
تمام قناریها در این ماه دوران تولك خود را به پایانرسانیده اند و غذای رنگی باید بتدریج قطع شود.
جیره غذایی در این ماه نیز مانند ماه قبل می باشد.

آذر ماه:
برنامه غذایی در این ماه علاوه بر غذای معمولی ماه گذشته، مقدار كمی سیب شیرین و سبزی می باشد كه به طور یك روز در میان میتوان به قناریهاداد. تغذیه با غذای نرم باید قطع شود مگر به قناریهایی كه ضعیف و ناتوان باشند.
اتاق قناریها نیز باید بر علیه حشرات و كنه قناری ضدعفونی شود. برای قناریها نیز باید ظرف آب تمییز قرار داده شود تا بتوانند در آنحمام كنند.

دی ماه:
رژیم غذایی این ماه همان سه چهارم تخم كتان و یك چهارم تخمكلم قمری می باشد. به ماده قناریها نیز بهتر است یك قاشق مربا خوری تخم منداب درهفته دو مرتبه داده شود . این كار از پیچیدن تخم در شكم قناری جلوگیری می كند.
علاوه بر جیره معمولی ، یك روز در میان یك قاشق چای خوریاز دانه های مخلوط نیز داده شود. قدری برگ كاهو و مختصری سیب شیرین در هفته سهمرتبه باید به همه قناریها داده شود. بدیهی است روزی كه به قناریها میوه داده میشود ، سبزی لزومی ندارد. پوست تخم مرغ كاملا خشك و یا صدف خرد شده در كف قفس بایدهمیشه موجود باشد.
برای قناریهای ضعیف روزی یك قاشق چایخوری غذای تخم مرغیلازم است.

بهمن ماه:
در اوایل این ماه قناریها باید از نظر سلامت و نیرویبدنی مورد توجه قرار گیرند. در صورت لاغر بودن علاوه بر غذای ماه قبل باید یك قاشقچایخوری غذای تخم مرغی به آنها داده شود.
نظافت اتاق و قفس قناریها نیز باید در این ماه مورد توجهقرار گیرد.
ناخنهای تمام قناریهایی كه بیش از یكسال دارند باید باقیچی بسیار تیز گرفته شود اما دقت شود كه رگ داخل ناخن بریدن نشود زیرا قناری دچارخونریزی شده و ضعیف میگردد.
به تمامی ماده قناریها باید هفته ای دو تا سه مرتبه یكقاشق چایخوری غذای تخم مرغی یا همطراز آن داده شود. اما ماده قناریهایی كه خوبپیشرفت داشته اند و رو به چاقی می روند بهتر است از این رژیم غذایی محروم شده وهمان غذای معمولی به آنها داده شود.
برنامه غذایی قناریهای نر مانند ماه قبل خواهد بود .

اسفند ماه:
مشابه ماه قبل