خیلی زیبا است عزیزم.
اگه میشه لطفا بگو خرجش چند بود منم می خوام یکی داشته باشم . عاشقش شدم.