بچه گربه های آماده واگذاری...
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 9117609880

فایل پیوست 452

این گربه انگل زدایی شده اند ولی واکسینه نشده اند. در صورت تقبل هزینه واکسیناسیون هر یک، و پر کردن فرم واگذاری (از طریق ایمیل و یا حضوری) سرپرستی گربه مورد نظر تان را به همراه شناسنامه وی به شما خوهیم سپرد.
پناهگاه و پانسیون حیوانات بابلسر