به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، با افزایش جمعیت جهان و روند رو به رشد توسعه شهری، تعامل و تقابل میان حیوانات و انسان‌ها نیز افزایش یافته است. موارد جالب توجه‌ای نیز رخ می دهند که در آنها حیواناتی کوچک، انسان‌ها را حسابی به دردسر می اندازند!
اردکی که به همراه 13 جوجه خود در خیابان‌های آمریکا قدم می زد، وارد محوطه موزه ملی هوا و فضای آمریکا می شود. مامور حفاظت موزه به کمک چند نفر دیگر جوجه‌ها را در یک سطل قرار می دهند و به تالابی که در آن نزدیکی قرار داشت، انتقال می دهند. مادر جوجه اردک‌ها نیز این مسیر را در نزدیکی مامور حفاظت موزه حرکت کرده و با عصبانیت کواک کواک می کند!