در بازديد روز جمعه بيست و نهم شهريورماه از پارك قيطريه دو گونه جديد به جمع پرندگان مشاهده شده در اين پارك افزوده شد. هرچند پارك قيطريه گونه های جالبي همچون توكای پهلو سرخ و توكای پشت بلوطی را در ليست پرندگان خود جای داده است اما ركورد اين دو پرنده جديد بار ديگر قابلیت اين پارك رابرای پرنده‌نگران و پرنده‌دوستان را يادآوری ميكند.
حوالی ظهر در بين شاخه‌های بلند درختان جنبش غريبی مشاهده شد كه پس از ساعتی كنجكاوی وجستجو حضور پرنده مورد علاقه اكثر پرنده نگران، پري‌***** (Golden Oriole)، به تاييد رسيد. احتمالا اين پرنده در مسير حركت به مناطق جنوبی ميباشد. عدم مشاهده اين پرنده در ماههای قبل در اين پارك نيزاين نظريه را تاييد مينمايد.
متاسفانه ارتفاع زياد و تحرك بالای پرنده مانع از آن شد كه بتوانيم عكس بهتری از اين پرنده در اختيار شما قرار دهيم.
بعد از ظهر نيز پرواز زيبای دو جفت دم‌سرخ (Common Redstart) در ميان درختان بار ديگرباعث خوشحالی ما گرديد. با توجه به اينكه اين پرنده دايما در تلاش برای شكار حشرات به اين سو و آن سو پرواز ميكند، يافتن آن در محيط پارك كار چندان مشكلی نيست.پرنده نگرانی كه در انتظار ديدن اين پرنده هستند ميتوانند از مشاهده اين پرنده در اين پارك لذت ببرند.