اين تنها ترين پنگوئن خنگ كه به جاي قطب جنوب اشتباها سر از نيوزيلند در آورده بود اينبار با خوردن ماسه هاي ساحل به جاي برف سر از بيمارستان در آورد!


بدبیاری پشت بد بیاری! این پنگوئن بیچاره و دور از خانه به خوردن ماسه مریض شده و به بیمارستان حیوانات در نیوزیلند منتقل شده است. در حرکات این پنگوئن استرس زیادی مشاهده می شود.


دامپزشکان تقریبا مطمئن هستند از آنجایی که این حیوان تا به حال ماسه ندیده است آن را با برف اشتباه گرفته و خوردن آن او را بیمار کرده است.
دامپزشکان امیدوارند بتوانند پس از بهبودی او را در دریا به سمت خانه اش راهی کنند.


گفته میشود امکان به خانه رساندن او با هواپیما وجود ندارد چون الان در قطب زمستان است و همه چیزز در تاریکی مطلق!