گربهی مشکیت واقعازیباست.من عاشق گربهی سیاه و اسب سیاه هستم.حتی کلاغ سیاهه سیاهو دوست دارم.حیواناتی که رنگ سیاه دارن از یه غرور و ابهت خاصی برخوردارن.تبریک شادی جان