چه قشنگه!خدا براتون حفظش کنه
چند خریدین ؟ازکجا خریدین؟سریع بگین چون منم میخوام ازین جیگرا بخرم