من ميخوام ژرمن شپرد خود را براي هم هي من در سوار كاري در بارك وبيروت تربيت كنم ًاما نمي دونم جه جوري