دیده بان حقوق حیوانات: “بوریس” خرس قطبی ۲۷ ساله، شنبه گذشته برای جراحی چشم، عصب کشی دندان و مرتب کردن ناخن ها بیهوش شد و در بیمارستان باغ وحش تاکوما در واشنگتن طی مراقبت های فیزیکی تحت عمل جراحی قرار گرفت.