شما هایی که عاشقه سگ هستید یه سر بهfacebook بزنید صفحه ی واگذاری سگ حتما تو facebook پیدا می کنیداگر مشکلی داشتید بگید....