یک عدد اردک نر زیبا با سر سبز با اردک ماده تعویض می گردد

مت**** با ایمیل ارتباط برقرار کند

mrpet192@**********

عکس هایی از این اردک زیبا:

http://up.wikivb.ir/images/frqtodw1fbm44ol0ix5.jpg

http://up.wikivb.ir/images/i0yg91c03zys6nb86ms.jpg