گربه من ناز نازیه/همش به فکر بازیه/یه توپ داره قلش میده/می گیره و باز ولش میده
گربه لیلی باهوشه/اما زیاد بازیگوشه/یه توپ داره رنگ ووارنگ/میزنه به شیشه دنگ و دنگ/
گربه من نازنازیه/همش به فکر بازیه/شبها همیشه وقت خواب/میره می خوابه تو رختخواب
گربه پوری شیطونه/هی میره بیرون از خونه/شبها کنار حوض میره
میشینه و ماهی میگیره
گربه من نازنازیه/همش به فکر بازیه/منظم و مرتبه/مثل خودم مودبه
گربه مصطفی بلاست/بهانه گیر و بد اداست/راه میره و غر می زنه/میخوره و نق می کنه
گربه من نازنازیه/همش به فکر بازیه/ساکت و آروم می شینه/فیلمهای کارتون می بینه
گربه مهدی تنبله/تنبل دست اوله/مشغول خواب و خور خوره.از جا تکون نمی خوره
گربه من نازنازیه/همش به فکر بازیه/آسه میاد ، آسه می ره/جوجه ها رو نمی گیره
گربه مهری ناقلاست/دشمن مرغ و جوجه هاست/مرغه میگه قدقدقدا/وایسا عقب جلو نیا
گربه من نازنازیه/همش به فکر بازیه/به چیزی دست نمی زنه/نمیندازه نمیشکنه
گربه اکبر فضوله/به بازیگوشی مشغوله/هر چیزی که هر جا باشه/یا میریزه یا می پاشه
گربه من ناز نازیه/همش به فکر بازیه/اینهمه همبازی داره/دوستهای نازنازی داره
گربه هادی پرخوره/چاق و درشت و قلدره/پنجولاشو وا می کنه/با همه دعوا می کنه
گربه من نازنازیه/همش به فکر بازیه/اینهمه گربه قشنگ/ریز و درشت و رنگارنگ

گربه من قشنگ تره
از همشون زرنگ تره
نه شیطونه ، نه قلدره
نه تنبله ، نه پرخوره
میون همه گربه ها
از همشون خوبتره