در اسرار و حكمتهاى نهاده شده در خرطوم فيل تأمل كن .


« خرطوم »
در گرفتن گياه و آب و خوردن آنها كار دست را مى كند. اگر (چنين آفريده نمى شد و ) خرطوم نداشت ، هيچ گاه قادر نبود كه چيزى از زمين برگيرد

و بخورد، زيرا
فيل مانند ديگر چهار پايان نيست كه گردنى دراز داشته باشد و آن را به سوى غذا دراز كند. حال كه گردن ندارد خرطومى دراز به او داده شده

كه كار گردان را بكند و با آن به نيازش برسد.
جز آفرينشگر مهربان و عطوف بر خلق چه كسى به جاى آن عضوى كه ندارد عضوى ديگر داده

كه كار همان عضو مفقود را انجام دهد؟


و اين چگونه با عقيده ستمگران كه آفرينش را بى هدف و خود به خود مى پندارند مى سازد؟
ــاگر كسى بگويد چرا براى اين حيوان نيز همانند ديگر حيوانات گردنى دراز آفريده نشده ؟ پاسخ گفته مى شود كه :  • سر و گوشهاى فيل ، بسيار سترگ و سنگين اند، اگر قرار بود كه بر گردنى بزرگ و مناسب آن سر و گوش قرار داده مى شد

    هر آينه آن گردن را در هم مى كوبيدند. پس سر فيل به بدنش متصل و چسبيده شده تا اين دشوارى در كارش پديد نيايد.

    به جاى چنين گردنى خرطوم آفريده شده تا غذايش را با آن برگيرد و بخورد و تقدير چنان شد كه بدون گردن نيز به نيازش برسد

    و كارش سخت نگردد.
  • شگفتی های آفرینش