خدا رو صد هزار بار شکر امیدوارم نوروزهای زیادی رو کنار خرگوش کوچولوت در صحت و سلامت کامل سپری کنی