« پاهاى حيوان و چگونگى حركhttp://forums.mihandownload.com/thread69441-10.htmlت »به پاى حيوانات بنگر كه چگونه جفت جفت است تا براى راه رفتن مناسب باشد. اگر پاها فرد مى بود مناسب نبود؛ زيرا كسى كه راه مى رود


هنگامى كه پاهايش را ( براى حركت ) بر مى دارد، بر پاهاى ديگر تكيه مى كند، موجودى كه ( چون انسان ) دو پا دارد در اين وقت يك پا را


برمى دارد و بر پاى ديگر تكيه مى كند . حيوانى كه چهار پا دارد ، دو پا را بر مى دارد و بر دو پاى ديگر تكيه مى كند. ليكن اين برداشتها و گذاردنها


بر عكس است ( يعنى يك پا از جانبى و پاى ديگر از جانب ديگر ، يكى از پس و يكى از پيش ) و چنين نيست كه دو پاى جلو را بردارد و بر دو پاى


عقب تكيه كند؛ زيرا در اين حالت بر زمين ثابت نمى مانند چنانكه اگر دو پايه تخت و كرسى را بردارند بر زمين ايستادن نمى تواند . در نتيجه از دستها


(كه در جلو است )،
دست راست و از پاها ، پاى چپ را بر مى دارد ، بار ديگر دست چپ و پاى راست و به همين ترتيب راه مى رود و بر زمين

مى ماند و در هنگام راه رفتن بر زمين نمى افتد.