http://forums.mihandownload.com/thread69441-10.html
« راز استقلال بچه هاى چهار پايان »


اكنون به چهار پايان بنگر كه چگونه ( بلافاصله پس از تولد ) خود بر پا مى ايستند و در پى مادر خود مى روند و مانند بچه انسان نيستند كه به برداشتن ،


حمل كردن و تربيت و سرپرستى نيازمند باشند.


به خاطر آنكه مادران اين حيوانات همانند آدمى نيستند كه از دانش و توان رفق و سرپرستى بهره مند باشند و دستان و انگشتان مناسب اين كارها را ندارند


در نتيجه به اولادشان چنان قدرتى داده شده كه ( پس از تولد بى آنكه به حمل و سرپرستى مادر نيازمند باشند ) مستقلانه و خود به خود بر پاى ايستند.همچنين ديده اى كه بسيارى از پرندگان ، مانند مرغ ، كبك ، تيهو و ماكو پس از آنكه از تخم بيرون مى آيند در پى دانه مى افتند، اما جوجه هاى ضعيف ؛


مانند: جوجه كبوتر، كبوتر كوهى و نوعى پرنده سرخ رنگ توان برخاستن ندارند. در مقابل در نهاد مادرانشان چنان مهر و شفقتى نهاده شده كه دانه ها را


در چينه دان خود جمع كرده بتدريج در دهانشان مى گذارند تا وقتى كه جوجه ها ( قوت يابند و ) مستقل شوند ( و خود بتوانند در پى غذا بگردند ) از اين


لحاظ مى بينى كه به كبوتر همانند مرغ ، جوجه هاى زياد داده نمى شود تا مادر بتواند جوجه ها را بزرگ كند و از بين نروند .