گلابي سرشار از ويتامينهاي ( آa ) و ( ب b ) و ( ث c) و مواد قندي، چربي و تانن ا ست. داراي املاح آهن ، كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم و منگنز مي باشد .

گلابي ميوه مغذي و ملين و مدر است. رفع عطش مي كند.هر كس ناشتا گلابي بخورد ماء النسلش پاك و فرزندش نيكو خواهد شد.


خوردن گلابي صورت را نيكو مي سازد ودل را سكون مي بخشد و موجب نيروي قلب است و همچنين مفرح و مقوي قلب و دماغ است ، روح و اعضاء دروني ( مانندكليه ومثانه ) را منظم مي كند.


ديابت


مواد قندي كه در گلابي وجود دارد ، از نوع سلولوز مي باشد واين قند براي بيماريهاي قند مفيد است. اما بعضي اشخاص نمي توا نند به آساني گلابي را هضم كنند. چنين اشخاص بايد گلابي را بپزند و به صورت مارما لا د د رآ ورند. براي اينكه مواد حياتي ا ز دست رفته آن را كه


در اثر حرا رت از بين رفته دوباره تجديد كنند، بايد مقداري آبليمو يا آب پرتقال تازه بيفزايند.


دستگاه هاضمه


مصرف ، ترشح بزا ق دهان را زياد مي كند، در نتيجه باعث تسهيل عمل دستگاه هاضمه مي گردد.


روماتيسم و نقرس و درد مفاصل


تانن و املاح پتاسيم كه د رگلابي وجود دارد، اسيد اوريك را هر اندازه و مقداري باشد حل مي كند.به همين جهت ا ست كه براي مبتلايان به روماتيسم و نقرس و درد مفاصل فوق العاده مفيد است و يكي از ميوه هاي است كه جاي داروي گرانبها را در معالجه امراض آنها به عهده گرفته است.


فشار خون


كساني كه مبتلا به فشار خون هستند، اگر مرتب گلابي بخورند و بدن آنها مواد غذائي اين ميوه را جذب كند، خون آنها تصفيه شده، نتايج گرانبهائي عايد آنها خواهد گرديد.


مدر


اگر صد گرم برگ تازه جوان درخت گلابي را به مدت 20 دقيقه د رآ ب جوش دم كنند كه ادرارآور بوده.


مثانه


اگر صد گرم برگ تازه در خت گلابي را به مدت 20 دقيقه د رآب جوش دم كنند درمورد ورم مثانه مخصوصا تجويز مي شود.


آرامش دهنده


خوردن گلابي صورت را نيكو ودل را سكون و آ رامش مي بخشد وفرح بخش است .
گلابي
گلابي

گلابي سرشار از ويتامينهاي ( آa ) و ( ب b ) و ( ث c) و مواد قندي، چربي و تانن ا ست. داراي املاح آهن ، كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم و منگنز مي باشد .


گلابي ميوه مغذي و ملين و مدر است. رفع عطش مي كند.هر كس ناشتا گلابي بخورد ماء النسلش پاك و فرزندش نيكو خواهد شد.


خوردن گلابي صورت را نيكو مي سازد ودل را سكون مي بخشد و موجب نيروي قلب است و همچنين مفرح و مقوي قلب و دماغ است ، روح و اعضاء دروني ( مانندكليه ومثانه ) را منظم مي كند.


ديابت


مواد قندي كه در گلابي وجود دارد ، از نوع سلولوز مي باشد واين قند براي بيماريهاي قند مفيد است. اما بعضي اشخاص نمي توا نند به آساني گلابي را هضم كنند. چنين اشخاص بايد گلابي را بپزند و به صورت مارما لا د د رآ ورند. براي اينكه مواد حياتي ا ز دست رفته آن را كه


در اثر حرا رت از بين رفته دوباره تجديد كنند، بايد مقداري آبليمو يا آب پرتقال تازه بيفزايند.


دستگاه هاضمه


مصرف ، ترشح بزا ق دهان را زياد مي كند، در نتيجه باعث تسهيل عمل دستگاه هاضمه مي گردد.


روماتيسم و نقرس و درد مفاصل


تانن و املاح پتاسيم كه د رگلابي وجود دارد، اسيد اوريك را هر اندازه و مقداري باشد حل مي كند.به همين جهت ا ست كه براي مبتلايان به روماتيسم و نقرس و درد مفاصل فوق العاده مفيد است و يكي از ميوه هاي است كه جاي داروي گرانبها را در معالجه امراض آنها به عهده گرفته است.


فشار خون


كساني كه مبتلا به فشار خون هستند، اگر مرتب گلابي بخورند و بدن آنها مواد غذائي اين ميوه را جذب كند، خون آنها تصفيه شده، نتايج گرانبهائي عايد آنها خواهد گرديد.


مدر


اگر صد گرم برگ تازه جوان درخت گلابي را به مدت 20 دقيقه د رآ ب جوش دم كنند كه ادرارآور بوده.


مثانه


اگر صد گرم برگ تازه در خت گلابي را به مدت 20 دقيقه د رآب جوش دم كنند درمورد ورم مثانه مخصوصا تجويز مي شود.


آرامش دهنده


خوردن گلابي صورت را نيكو ودل را سكون و آ رامش مي بخشد وفرح بخش است .