بعضی از کارتونکها دارای چشمهایی دو تا دو تا و بعضی دارای چشمهایی بیشتر بطوریکه به دوازده تا میرسد.


در پیکر کارتونک دو دستگاه دقیق تعبیه شده است: دستگاهی که مشتمل بر غده ای که در دهانش قرار دارد و تولید مایعی سمی می کند و آنرا برای دفاع یا شکار بکار میبرد. دستگاهی که از مواد غذایی تارهایی نازکتر از مو میسازد.


کارتونه این تارها را برای ساختمان خانه و شکار حشرات بکار میبرد. این تارها از رشته بسیار نازک فولاد که درست اندازه آن تار باشد محکمتر است. سوراخهای بسیار ریزی در انتهای پیکر کارتونه وجود دارد که مایعی مخصوص از آن بیرون می آید و در اثر مجاورت هوا بزودی منجمد می گردد و به صورت تار در می آید دانشمندان گفته اند که این تارها آنقدر نازک است که هر کدام از 4 هزار تار به وجود آمده است.


این تارها به اندازه ای سبک و کم وزن است که 213 گرم آن از پاریس به نیویورک میرسد و یک کیلو و 250 گرمش زمین را دور میزند.


کارتونه از این تارها خانه می سازد. شاخه درختی را به شاخه دیگر اتصال میدهد، سیم تلگرافی شکار قرار می دهد. وی تارها را به موادی صمغی آلوده می کند تا چسبندگی پیدا کند و خانه ای محکم از آن درست شود یا دامی چسبنده برای شکار باشد که نتواند از آن بگریزد.


خانه کارتونه از دوایر و مثلثات و زوایا تشکیل شده است. کارتونه تارها را با نظم و حساب معینی به هم وصل می کند و بدون آلات و ابزار این اشکال هندسی منظم را به وجود می آورد.


کارتونه بدون اینکه با چشم خود نگاه کند تارها را به وسیله پاهایش می تند و خانه خود را بنا می کند وی در ساختن این اشکال هندسی نه پرگاری تحت اختیار دارد و نه صفحه و نقاله.


کارتونه در آغاز نقطه ای را مرکز قرار می دهد سپس دایره هایی بر گرد آن ترسیم می کند. مثلثهایی را که ترسیم می کند متساوی هستند هرگاه قسمتی از خانه آسیبی ببیند فوراً آنرا مرمت می کند.


آیا کارتونه این دستگاه شیمیایی را از کجا آورده است که مواد غذایی را به تار تبدیل می کند؟ چه کسی به وی آنرا بخشیده است؟ براه انداختن این دستگاه و بهره برداری از آنرا کارتونه از که آموخته است؟ خانه سازی را از که تعلیم گرفته است؟ دایره و مثلث را چه کسی به وی یاد داده است؟ به یقین ماده از این تعلیمات عاجز است تا چه رسد به همه کارتونه ها.


این تعلیمات را کسی به کارتونه داده است که علمش فوق علم بشر است و قدرتش فوق قدرت بشر. او میداند به چه زبانی به کارتونه تعلیم دهد و قدرت اجرای تعلیمات خود را نیز به کارتونه می دهد.

http://forums.mihandownload.com/thread69441-3.html