نام انگلیسی: Shorgol wetland
نام فارسی : تالاب شورگل

تالاب شورگل در موقعیت جغرافیایی عرض 01-37شمالی وطول28تا45درجه شرقی در استان آذربایجان غربی قرار دارد. تالاب شورگل یکی ازمهمترین تالابهای استان می باشدکه درطی دهه گذشته بنابه اقدام شرکت سهامی آب منطقه ای تبدیل به سدمخزنی گردیده است وازمساحت1400هکتاری این تالاب 110هکتاربه سدمخزنی اختصاص یافته وبقیه به صورت اراضی تالابی باقی مانده است.متاسفانه به دلیل احداث زهکش درمجاورت آن وکاهش آبهای ورودی به دلایل مختلف دربیشترطول سال خشک می باشد.بنابه دلایل گفته شده،این تالاب نیزدرتالابهای مونتروقرارگرفته لذانیازمیباشداقدامات جدی برای احیاءآن انجام گیرد.تالاب شورگل بامساحت حوضه آبریز17000هکتاردرارتفاع متوسط 1290مترازسطح آبهای آزادواقع است.منابع تامین کننده آب آن ،رواناب های فصلی ناشی ازبارندگی درسطح حوضه ،جریانهای فصلی رودخانه گدارازطریق انهارسنتی ونشت آبهای زیرزمینی می باشند.تالاب شورگل ،زیستگاه مناسبی برای زمستان گذرانی وزادآوری پرندگان آبزی بوده ،امادروضعیت فعلی این زیستگاه تنهابرای توقف وتغذیه معدودی ازگونه های پرندگان آبزی وکنارآبزی مناسب می باشد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com