نام انگلیسی : seiranguly wetland
نام فارسی : تالاب سيران‎گلی


تالاب سيران‎گلی (درگه سنگي)
اين درياچه در جنوب درياچة اروميه و در کنارة باخترى جادة اروميه – مهاباد قرار دارد. فاصلة آن از اروميه 85 کيلومتر است و در 20 کيلومترى شمال خاورى نقده قرار دارد. آب اين درياچه از رودهاى فرعى و اغلب فصلى، تأمين مي‎شود و به مقدار کمتر، چشمه‎هاى زيردرياچه‎اى نيز در اين امر مشارکت دارند. بر خلاف درياچة اروميه که فوق اشباع از نمک است، اين درياچه از انواع شور مي‎باشد.


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com