نام انگلیسی: Dib Seez wetland
نام فارسی : تالاب ديب سيز

اين تالاب در 25 کيلومتري شرق اهر قرار دارد و تالابي نيزاري و دايمي است که مورد استفادة پرندگان مهاجر آبزي قرار مي گيرد.

گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com