نام انگلیسی: Dargeh Sangi wetland
نام فارسی : تالاب درگه سنگی

تالاب درگه سنگی در موقعیت جغرافیایی عرض 00تا37درجه شمالی و طول 33تا45"شرقی در استان آذربایجان غربی قرار دارد. این تالاب دائمی بامساحت حوضه آبریز 2100 هکتار در ارتفاع 1280 متری ازسطح آبهای آزاد واقع است.منبع تامین آب آن روانابهای فصلی ناشی ازبارندگی،مازاد جریان آب انهار،سنتی منشعب ازرودخانه گدارنقده،جریان چشمه هاونشت آبهای زیرزمینی می باشد.
پوشش گیاهی قابل توجه دربخش جنوبی تالاب ،تنوع وکثرت فیتوپلانکتونهاوگونه های جانوری بی مهرگان درآب این تالاب نظیرانواع بنتوزهاوزئوپلانکتونها،زیس تگاه بسیارمناسبی رابرای پرندگان آبزی وکنارآبزی بوجودآورده است.ازپرندگان شاخص این تالاب میتوان به فلامینگو،اردک سرسفید،انواع مرغابیها،چنگراشاره نمود.
از طریق جاده ارومیه-مهاباد دریک کیلومتری سه راهی محمدیار قابل دسترسی است.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com