نام انگلیسی :
band-e alikhan wetland نام فارسی : تالاب بند علی خان

بندعلي*خان با اردك، غاز، آبچليك و چنگرهايش هنوز مي*تواند فرصتي براي تجربه تماشاي پرندگان باشد.
اين تالاب در 35 كيلومتري جنوب شهرستان ورامين واقع شده است. گفتن اينكه بندعلي*خان به كلي ويران شده اغراق است اما آلودگي آب (كه از فاضلاب كارخانه چرم*سازي ناشي مي*شود) و شكار بي*رويه پرندگان روي آب*زي در اين منطقه حفاظت شده (كه شكار تنها با مجوز مجاز است) نگراني دوستداران محيط زيست را منجر شده است.
طرح*هاي زيادي براي جلوگيري از آلودگي بندعلي*خان اجرا شده است. كارخانه چرم*سازي ملزم شده است فاضلاب خود را تصفيه كند اما با اين حال آبي كه وارد تالاب مي*شود آلوده است. يكي از شگفتي*هاي اين تالاب تصفيه خود به خود آب آن است. به طوري كه در ابتداي تالاب باكتري*ها به تصفيه آب مشغول*اند و پس از چند متر نيزار به چشم مي*خورد. ني تنها در محيط آب شيرين رشد مي*كند و وجود ني*زار در اين تالاب نشان دهنده تصفيه خود به خود آب در آن است.
معضل ديگر اين تالاب شكار بي*رويه پرنده در آن است. به طوري كه به گفته «پرويز بختياري» راهنماي تورهاي تماشاي پرندگان در ساحل تالاب بندعلي*خان به وفور پوكه يافت مي*شود و حتي ممكن است حين تماشاي پرندگان، پرنده*هاي در حال پرواز را ديد كه در اثر شليك گلوله سقوط مي*كنند.»
تالاب بندعلي*خان زيستگاه و يا محل زمستان*گذراني پرندگاني چون اردك*هاي روي آب*چر (سرسبز، فيل*وش و خودكا) است. غازها و آبچليك*هاي پاسبز و پاسرخ را هم مي*شود به وفور ديد اما بيش از همه در اين تالاب چنگر يافت مي*شود.گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com