نام انگلیسی : Kouh-e Pozak protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده کوه پوزک

اين منطقه كه يا مساحت46144 هكتار در استان سيتان و بلوچستان قرار دارد از سال 1378 به صورت حفاظت شده در آمد داراي اقليم فراخشك گرم است .منطقه اسپی دشتي است و تپه ماهوري كه داراي رودها و آبراهه هاي اصلي فراوان است.

كوه پوزك داراي اراضي شور با پوشش گياهي ضعيف است گونه هاي اصلي جانوري منطقه عبارتند از،خرس سياه،قوچ وميش،بز و پازن،روباه معمولي ،روباه شني،شغال ،خرگوش،سنجاب بلوچي،خدنگ،موش دوپا،تيهو،كبك،باقرقره،هده د،سبز قبا،چكاوك كاكلي،شبگرد بلوچي،چك چك سر سياه،چك چك دم سفيد،غراب گردن قهوه اي،دراج،جيرفتي،انواع كوكرها و انواع پرندگان شكاري .


گردآورنده: HEAVENLY
منبع: http://www.irandeserts.com