به گزارش دو روز ، به مناسبت ولنتاین عکس هایی منتشر شده از حیواناتی که معمولا با هم در تضادند؛ اما گویی این تفاوت و ستیز را از یاد برده، تمرین مهر می کنند.
معمولا می گویند از پروژه ای که کودکان یا حیوانات در آن نقشی دارند، بپرهیزید؛ ولی تیلور نظر دیگری دارد :

مارک تیلور می گوید، برای او، بر خلاف تصورش، عکاسی از گربه ها از همه دشوارتر بوده است. عکس های او را می بینیم: