به گزارش دو روز ، واکرا رییس کارخانه پوست کنی و کیف دوزی عجیب و غریب در اندونزی است.
او و کارگران اش در کار تولید و بسته بندی گوشت و پوست مارها هستند. به او می گویند رییس کبری!


کیف هایی که آنها از پوست مار می سازند به قیمت ۱۵ دلار به فروش می رسد و وقتی به دست مصرف کنندگان در غرب می رسد بعضی از کیفها تا ۴۰۰۰ دلار هم قیمت پیدا می کند.
کارخانه رییس کبری در جاوانیز واقع شده و ده نفر پیش او کار می کنند.
رییس کبری به همه انها در مجموع ۱۵۶۲ دلار حقوق پرداخت می کند تا آنها کیف و کفش و کیف جیبی و کمربند بسازند.
بسیاری از مردم روش کشتن و کندن پوست مار را ظالمانه می دانند.
خشک کردن مارها روی اوون oven آسان ترین راه برای استفاده از پوست مار در تولید کیف و … است.