سهره زرد

نام راسته : Passeriformes
نام خانواده : Fringillidae
نام انگليسي :Eurasian siskin
نام علمي : Carduelis spinus
سايرنام هاي محلي : سهره زرد
مشخصات عمومي :
اين پرنده 12 سانتيمتر طول دارد و پرنده اي کوچک و ظريف است . دم چنگالي ،و منقار مخروطي کوچک از خصوصيات اين پرنده است .

مشخصات پرنده نر :
در پرنده نر سينه ، دمگاه ، گونه ها و گرده سبز رنگ بوده و بال ها سياه رنگ با نوار پهن زرد رنگ در روي بال مي باشد . همچنين نوار پهن زرد رنگي در پرهاي حاشيه دم وجود دارد . از ديگر خصوصيات پرنده نر اين است که پيشاني و فرق سر و همچنين چانه در پرنده نر سياه رنگ مي باشد .مشخصات پرنده ماده :
پرنده ماده به رنگ زيتوني مايل به قهوه اي با زير تنه سفيد با اثر کمي از رنگ سبز در آن مي باشد . پرنده ماده فاقد سياهي سر و چانه بوده و در ناحيه سينه رگه هاي فراوان تيره رنگ ديده مي شود .تغذيه :
اين پرنده دانه خوار مي باشد و از انواع دانه ها تغذيه مي کند .
رژيم غذايي اين پرنده جهت نگهداري در قفس همان رژيم غذايي قناري يا مخلوطي از کتان و ارزن مي باشد . همچنين مي توان از شاه دانه جهت تغذيه اين پرنده استفاده کرد .

صدا :
صداي معمول اين پرنده به صورت cher cherو يا خر خر مانند بوده و اصواتي بلند شبيه Tsiu توليد مي کند . آواز اين پرنده نيز تلفيقي از چهچهه ها و تحرير ها بوده و در بخش هايي از آواز به آواز سهره معمولي شباهت دارد . اين پرنده در تمام طول سال آواز مي خواند که آوازخواني خاص پرنده نر بوده و پرنده ماده معمولاً آواز نمي خواند .

قیمت این پرنده دربازار امسال که 1391 میباشد . بین 10 هزار الی 20 هزارتومان است .

این پرنده به راحتی در عرض یک هفته رام میشود اوازش نه چندان بلند است و درآپارتمانهای کوچک هم میشود نگهداری کرد.

و این پرنده را با قناری ماده جفت میزنند و جوجه های به عمل آمده را کنار دهن سهر میگذارند تا دهن سهره را یاد بگیرد .

قفس نگهداری این پرنده بسیار کوچک است و فضایی کمتری را اشغال میکند و حتی میتوان با خود به مسافرت برده شود.


در زیر نمیونه از قفسهای سهره میباشد


نام این قفسها (قفس رام) گفته میشود برای رام کردن سهره است