در اوج رفت و آمد صبح مردم در پارک ملی نایروبی کنیا این دو شیر آفریقایی بازیگوش باعث ترافیک چند ساعته در این منطقه شدند.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x357px.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x391px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x460px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x416px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x393px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x426px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 634x438px.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 507x374px.