کبوتر ***** نیز از جمله کبوتران مسافتی و پر طرفدار است و بسیار باهوش و با وفا می باشد .


در این نژاد می باید سر تا روی کمر و دم همرنگ بوده و در جاهای دیگر بدن کبوتر خال رنگی موجود نباشد و الا از مرغوبیت آن کاسته می باشد ( غلط دار نباشد )


دقت شود حالت هفتی پشت کمر حتماْ باید درست باشد و رنگ چشمان و نوک سفید باشد .


قیمت این نمونه بسته به بلندی گردن و درشتی اندام متفاوت است .[IMG]attachment:/10/vh3bz17os7rdyvve6wgv.jpg[/IMG]