سلام، اسم من کتی ، چند وقت پیش موقعی که چند روز بود گم شده بودم و از ترس می خواستم برم توی یه مغازه قایم شم صاحب مغازه منو با لگد انداخت بیرون بعدشم دنبالم کرد منو پرت کرد توی
جوب آب اون موقع بود که مامانم اومد باهاش دعوا کرد و منو آورد تو خونه و کلی ازم مواظبت کرد تا خوب شدم اما یه چشم ندارم. الان منتظرم مامانم یه خونه خوب برام پیدا کنه چون خودش یه گربه داره که
همش دنبالم می کنه و باهام دعوا می کنه. اینم شمارشه :
09195953171