salam man ye joft mar piton mikhastam koja mitonam tahie konam
mmnon misham komak konid