سلام یه سوال
شما تجربه بزرگ کردن گربه رو دارین
شما گربتون رو عقیم کردین (نر) ؟
اگر نکردین علامت گذاری نمیکنه؟