قابل توجه دوستانی که جایزه بردن تو مسابقات....بنده هیچ وظیفه ای در قبال ارسالش ندارم
تو پیام خصوصی پیام بدن آدرس میدم برن از فروشگاه آقای ندافی در تهران تحویل بگیرن...
به هیچ وجه ارسال نداریم حتی داخل تهران

آژیده