روی چشم بمحض آماده شدن قسمت مربوط به لامپ ها در بالای تانک عکسهای تانک رو هم قرار می دم