چگونگي رشد نوک يک پرنده فقط به غذاي مورد علاقه آن بستگي ندارد. دو جانور شناس

کانادايي و استراليايي هنگام تجزيه و تحليل اندازه هاي منقار انواع مختلف پرندگان به نتايج

مؤيد اين امر دست يافتند. در مناطق سردتر پرندگان بومي منقارهاي کوچک تري دارند، شايد

چون در اين صورت بهتر قادرند گرماي بدنشان را حفظ کنند.به گزارش روزنامه الکترونیکی دانش و


فناوری ـ ستنا، به گفته گلن تاترزال از


دانشگاه بروک کانادا، نتايج نشان می دهد


که منقار پرندگان نقش مهمي در تنظيم دما


ايفا مي کند. «برعکس انسان ها، پرندگان


عرق نمي کنند. البته به جاي آن، آنها مي


توانند از منقار خود برای دفع گرماي بيش ازحد بدن استفاده کنند.» اين امر به نوبه خودبدين معناست که در دماهاي سردتر منقارهاي کوتاه تر مناسب تر است ـ که هيکل جمع و جور پستانداران درعرض هاي جغرافيايي مرتفع نيز مؤيد آن است.


به تازگي تاترزال و همکارانش توانستند نشان دهند که مرغان توکاي بومي مناطق گرمسيري مي توانند از طريقمنقار بسيار بزرگ خود که داراي عروق زيادي است، گرما را دفع کنند. اين محقق به همراه ماتيو سايموندز ازدانشگاه ملبورن به اين مسأله پرداختند که آيا و تا چه اندازه تکامل منقار پرندگان تحت تأثير آب و هوا است.براي انجام اين کار هر دو جانورشناس 214 نوع پرنده از متفاوت ترين خانواده ها را بررسي کردند که علاوه بر مرغتوکا همچنين مي توان به طوطي ها، پنگوئن ها، فنچ ها و مرغان دريايي اشاره کرد. به گزارش محققان در نشريه«امريکن نچراليست»، درواقع تأثير واضح شرايط محيطي معلوم شده است: با افزايش عرض هاي جغرافيايي وارتفاع از سطح دريا و متناسب با آن کاهش دما، همه گروه ها متمايل به داشتن منقارهاي کوتاه تر هستند.
تاترزال در ادامه مي گويد: «درواقع قابل تصور است که تکامل، منقارهاي بزرگ را به وجود آورده است تا بتوان در آبو هواي گرم، گرما را از طريق تشعشع، دفع و از گرمازدگي اجتناب کرد.» در جهت مخالف البته اين اجبار حداقل بههمين اندازه قوي است به طوري که دما هاي پايين تر محدوديتي براي اندازه منقارهاي پرندگان قرار مي دهند.«در يک منطقه سرد حمل يک دافع بزرگ گرما با خود خيلي گران تمام مي شد.»