چرا فقط تهران دوستم شهرهای دیگه هم مامان باباهای خوبی براشون پیدا میشه ...

حیف تهران نیستم والا با جون و دل قبول میکردم