دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در تمام مناطق طبیعی این استان زیست گونه ارزشمند پلنگ گزارش شده است.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی،علی تقی پور افزود: هم اکنون شاهد زیست این گونه ارزشمند به شکل گسترده در خراسان رضوی هستیم که این نشان از مطلوب بودن مناطق طبیعی این استان برای این گونه حیوانی است.
وی با بیان اینکه پلنگ از جمله گونه های ‘شب زی’ است و در روز به ندرت مشاهده می شود، گفت: آمار دقیقی از این گونه در استان نداریم اما با توجه به اینکه هر پلنگ قلمرو مشخصی برای زیست خود تعیین می کند، تعداد پلنگ در استان از رقم مشخص بیشتر نمی شود.
تقی پور اظهارداشت: پلنگ های نر که تازه به بلوغ می رسند و به دنبال تعیین قلمرو برای خود هستند از سوی پلنگ های قلمرو زیستی خود به بیرون رانده می شوند و لذا برای تعیین قلمرو جدید باید با پلنگ های دیگر مبارزه کنند.
وی افزود: اینکه در برخی موارد مشاهده می شود پلنگی به نزدیک روستاها برای تهیه غذا می رود نشانگر این است که فاقد قلمرو می باشد لذا تعداد پلنگ ها به وسعت قلمرو هر پلنگ بستگی دارد.
او اظهارداشت: هم اکنون نمی دانیم چند عدد پلنگ در استان داریم اما در تمام مناطق و شهرستانهای استان گزارشات مستند از حضور و مشاهده این گونه ارزشمند جانوری دریافت شده است