به نظر من خیلی خوشگل نیست بعضی پروانه ها خیلی خوشگل تر از این حشره هستند