نهنگهای گوژپشت و عدول از راه و رسم.

شواهد مربوط به عدم تبعیت برخی از نهنگهای گوژپشت جوان از مسیر مهاجرت سالانه که میلیونها سال مورد استفاده این نهنگها بوده، شواهدی معتبر و مورد تایید است.
نهنگهای گوژپشت میلیونها سال است که زمستانها و تابستانها بین مناطق استوایی و قطبین به اصطلاح ییلاق و قشلاق می کنند. در این سفرها نوزادان این نهنگها مادران خود را همراهی می کنند و مسیر مسافرت طولانی را از آنها می آموزند و در سالهای بزرگسالی خود به تنهایی به سفر در همین مسیر اقدام می کنند.
در گذشته شواهد معدودی از مواردی مشاهده شده بود که برخی از نهنگهای گوژپشت جوان به سفر در مناطق دیگری پرداخته اند که متعلق به انواع دیگر نهنگهاست.
اکنون به گزارش نشریه علمی "مقالات زیست شناسی ‪" Biology Letters‬ کریستینا پومیلا و هاوراد روزنباوم در موزه تاریخ طبیعی و انجمن حفاظت از حیات وحش در نیویورک با بررسی مولکول دی ان آ یک نهنگ جوان توانسته اند بینه قاطعی برای این نوع عدول از راه و رسم آبا و اجدادی پیدا کنند.
این محققان در سال ‪ ۲۰۰۰‬این نهنگ را در اوقیانوس هند در نزدیک سواحل ماداگاسکار مشاهده کردند و نمونه ای از مولکول دی ان آ آن را اخذ کردند.
دو سال بعد این محققان مجددا با همین نهنگ در اوقیانوس اطلس جنوبی در نزدیک سواحل گابون برخورد کردند و با بررسیهای ژنتیکی هویت آن را محرز ساختند.
این محققان همچنین برای محکم کاری در تشخیص صحیح هویت نهنگ جوان، تصویری از باله پشتی آن را ذخیره کرده بودند که در نوبت دوم، توانستند آن را عینا با باله پشتی این نهنگ تطبیق دهند.


http://www.aftabir.com/lifestyle/view/91084/