نگاه پر امیدشان را بی پاسخ نگذاریمدر این هوای سرد با اندکی گندم، ارزن،کمی برنج یا حتی خرده های نان

آنها را مهمان خانه های پرمهرتان کنید.

ته مانده سفره هایتان را بجای ریختن در کیسه های زباله

در ایوان یا کنار پنجره برای پرندگان گرسنه بریزید.

جای دوری نمیرود.